Slideshow image
Previous Next
Ευρωπαϊκό Πλαίσιο
 
Ευρωπαϊκό Πλαίσιο
Φροντιστήρια  Ξένων Γλωσσών & Πληροφορικής Λάρισα
Ενιαίο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης στον τομέα των Γλωσσών

Τι είναι:
Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο παρέχει μια κοινή βάση για την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας γλωσσικών μαθημάτων, οδηγιών για τη σύνταξη σχετικών προγραμμάτων σπουδών, εξετάσεων, διδακτικών εγχειριδίων κ.τ.λ. για ολόκληρη την Ευρώπη. Περιγράφει με περιεκτικό τρόπο τι πρέπει να μάθει να κάνει ο μαθητής μιας ξένης γλώσσας για να χρησιμοποιήσει μια γλώσσα για επικοινωνία, καθώς και ποιες γνώσεις και δεξιότητες πρέπει να αναπτύξει ώστε να μπορεί να λειτουργεί αποτελεσματικά.
 
Στόχος του Ενιαίου Πλαισίου Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης είναι να διασαφηνίσει το πώς οι τίτλοι διαφορετικών ευρωπαϊκών γλωσσών αντιστοιχούν μεταξύ τους και τι σημαίνει αυτό πρακτικά. Πρόκειται για ένα χρήσιμο εργαλείο για την εκτίμηση του επιπέδου γνώσης των γλωσσών και την αμοιβαία αναγνώριση των διπλωμάτων. Το γεγονός αυτό καθιστά τους τίτλους σας πιο εύχρηστους και αυξάνει την επαγγελματική σας ευελιξία. Είναι μεγάλης αξίας, όχι μόνο για τους κατόχους των τίτλων, αλλά και για τους εργοδότες, τα ακαδημαϊκά ιδρύματα και τους λοιπούς φορείς. Τα διπλώματα ξένων γλωσσών χωρίζονται σε τρία επίπεδα:
• το βασικό επίπεδο (A1-Α2) σχετικά με την καθημερινή ζωή
• το μεσαίο επίπεδο (B1-B2) που αναφέρεται στις κοινωνικές συναλλαγές
• το προχωρημένο (C1-C2) επίπεδο που αποτελεί διαβατήριο για πανεπιστημιακές σπουδές.

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Γλωσσών
 
 
Ο παρακάτω πίνακας έχει σκοπό να σας διαφωτίσει σχετικά με τις αντιστοιχίες μεταξύ των διπλωμάτων των πέντε βασικών ευρωπαϊκών γλωσσών.
 
Επίπεδα Αγγλικά Γαλλικά Ιταλικά Γερμανικά Ισπανικά
C2 Proficiency ** DALF C2 ** CELI 5 ** KDS ** Superior **
C1 Advanced DALF C1 CELI 4 Goethe Zertifikat C1 *  
B2 Lower DELF B2 CELI 3 Goethe Zertifikat B2 * Intermedio
B1 PET DELF B1 CELI 2 Zertifikat Deutsch  
A2 KET DELF A2 CELI 1 Start Deutsch 2 Inicial
A1   DELF A1 CELI 1 Start Deutsch 1  
* Τα διπλώματα GOETHE ZERTIFIKAT C1 και B2 αντικατέστησαν το προϋπάρχον ZENTRALE MITTELSTUFENPRUFUNG.

** Με τα παραπάνω διπλώματα κάποιος αποκτάει επάρκεια στις αντίστοιχες γλώσσες.
 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΛΩΣΣΩΝ
ΚΟΙΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
 
Μέτρια γνώση
Α1 | Μπορεί να κατανοήσει και να χρησιμοποιήσει καθημερινές εκφράσεις και στοιχειώδεις φράσεις που αποσκοπούν στην ικανοποίηση απτών και συγκεκριμένων αναγκών. Είναι σε θέση να συστηθεί και να συστήσει, να κάνει ερωτήσεις και να δίνει απαντήσεις για προσωπικές πληροφορίες. Μπορεί να επικοινωνεί με απλό τρόπο υπό τον όρο ότι ο συνομιλητής είναι πρόθυμος να βοηθήσει μιλώντας αργά και καθαρά.

Α2 | Μπορεί να κατανοήσει προτάσεις και εκφράσεις που χρησιμοποιούνται συχνά και που αφορούν ζητήματα άμεσου ενδιαφέροντος, όπως στοιχειώδεις προσωπικές και οικογενειακές πληροφορίες, αγορές, τοπική γεωγραφία και εργασία. Μπορεί να επικοινωνήσει σε περιπτώσεις που απαιτούν απλή και άμεση ανταλλαγή πληροφοριών για οικεία και συνήθη θέματα. Είναι σε θέση να περιγράψει με απλούς όρους το παρελθόν του, το κοντινό του περιβάλλον και ζητήματα άμεσης ανάγκης.
 
Καλή γνώση
Β1 | Μπορεί να κατανοήσει τα κύρια σημεία συνήθους και σαφούς πληροφορίας για οικεία θέματα εργασίας, σχολείου και ελεύθερου χρόνου. Είναι σε θέση να χειριστεί τις περισσότερες των περιπτώσεων που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στην περιοχή όπου ομιλείται η γλώσσα. Μπορεί να παράγει απλά δομημένο κείμενο για οικεία ή ενδιαφέροντα για το χρήστη θέματα και να περιγράψει εμπειρίες και γεγονότα, όνειρα και φιλοδοξίες, καθώς και να αιτιολογήσει και να εξηγήσει με συντομία απόψεις και σχέδια.
 
Β2 | Μπορεί να κατανοήσει τις κύριες ιδέες περίπλοκου κειμένου για αφηρημένα και μη θέματα, καθώς και τεχνικής συζήτησης του τομέα της ειδίκευσής του. Ως ένα βαθμό μπορεί να συνεννοείται με ευφράδεια και αυθορμητισμό με native speakers. Είναι σε θέση να παράγει σαφές και λεπτομερές κείμενο για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και να εξηγήσει μια άποψη επίκαιρου ενδιαφέροντος, προβάλλοντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των εναλλακτικών λύσεων.
 
Άριστη γνώση
C1 | Μπορεί να κατανοήσει απαιτητικά κείμενα και να διακρίνει το υποκρυπτόμενο νόημα, να εκφραστεί αυθόρμητα και με ευφράδεια και να χρησιμοποιήσει τη γλώσσα ευέλικτα και αποτελεσματικά για κοινωνικούς, ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς σκοπούς. Παράγει σαφές, καλοδιατυπωμένο και λεπτομερές κείμενο για περίπλοκα θέματα, επιδεικνύοντας ελεγχόμενη χρήση συνδετικών φράσεων και λογικών δομών.

C2 | Μπορεί να κατανοήσει με ευκολία γραπτό και προφορικό λόγο και να συνοψίσει πληροφορίες από διάφορες προφορικές και γραπτές πηγές, αναδομώντας επιχειρήματα και αφηγήσεις με λογικό ειρμό. Μπορεί να εκφραστεί αυθόρμητα, επακριβώς και με ευφράδεια, ξεχωρίζοντας τις λεπτότερες νοηματικές αποχρώσεις σε περίπλοκες καταστάσεις.
 
ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ Α.Σ.Ε.Π.
(α) Καλή γνώση (Β2):
* FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE.
* BULATS English Language Test, βαθμολογία 60-74, του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.
* INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 4,5 έως 5,5.
* BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – VANTAGE (BEC VANTAGE) από το University of Cambridge local Examinations Syndicate (UCLES).
* (MCCE) MICHIGAN CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN.
* LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 – UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION – του EDEXCEL.
* CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE II του TRINITY COLLEGE LONDON.
* CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) – COMMUNICATOR –και – CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) – COMMUNICATOR – (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL – COMMUNICATOR – και – CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL – COMMUNICATOR – (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης).
* TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογία 505 – 780 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE / CHAUNCEY, USA.
* EDI Level 1 Certificate in ESOL International JETSET Level 5 (CEF B2).
* OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 (Commmon European Framework equivalent level B2).
* ESB Level 1 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level B2).
* Michigan State University – Certificate of English Language Competency (MSU – CELC): CEF B2.
* Test of Interactive English, B2 + Level.
* Test of Interactive English, B2 + Level.
 
(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1):
* CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE) του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.
* BULATS English Language Test, βαθμολογία 75-89, του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.
* INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELSTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 6 έως 7.
* BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – HIGHER (BEC HIGHER) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES).
* LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 4 – ADVANCED COMMUNICATION – του EDEXCEL.
* CERTIFICATE IN INTERGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE III του TRINITY COLLEGE LONDON.
* CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) – EXPERT – και CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) – EXPERT – (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL – EXPERT – και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL – EXPERT (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης).
* ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) του HELLENIC AMERICAN UNIVERSITY (Manchester, NH – USA) και της ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ.
* TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC), βαθμολογία από 785 έως 900 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE / CHAUNCEY, USA.
* EDI Level 2 Certificate in ESOL International JETSET Level 6 (CEF C1).
* OCNW Certificate in ESOL International at Level 2 (Common European Framework equivalent level C1).
* ESB Level 2 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C1).
* Test of Interactive English, C1 + Level.
* Test of Interactive English, C1 + Level.
 
(γ) Άριστη γνώση (Γ2/C2):
* CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE.
* BULATS English Language Test, βαθμολογία 90-100, του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.
* INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 7,5 και άνω.
* CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN.
* LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 – PROFICIENT COMMUNICATION – του EDEXCEL.
* ISE IV INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL του TRINITY COLLEGE LONDON.
* CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) – MASTERY – και CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) – MASTERY – (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL-MASTERY – και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL – MASTERY – (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης).
* OCBW Certificate in ESOL International at Level 3 (Common European Framework equivalent level C2).
* ESB Level 3 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C2).
* Michigan State University – Certificate of English Language Proficiency (MSU – CELP): CEF C2.
Test of Interactive English, C2 Level.

Πιστοποιητικά άλλα, πλην τω ανωτέρω, προκειμένου να αξιολογηθούν για την απόδειξη της γνώσης της αγγλικής γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από:
(α) βεβαίωση του φορέα που το εξέδωσε, ότι τόσο ο φορέας όσο και το συγκεκριμένο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας είναι πιστοποιημένα από την αρμόδια προς τούτο εθνική αρχή
ή (β) βεβαίωση του αρμοδίου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της Χώρας στην Ελλάδα (σε περίπτωση μη υπάρξεως φορέα πιστοποίησης ή αναγνώρισης), ότι το προσκομιζόμενο πιστοποιητικό είναι αποδεκτό σε δημόσιες υπηρεσίες της οικείας χώρας ως έγκυρο αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε αντίστοιχο επίπεδο.
 
TOEΙC (TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Α.Σ.Ε.Π.
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΘΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ.
ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 2 ΜΕΡΗ: LΙSTENING ΚΑΙ READING
(200 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 2 ΩΡΩΝ)
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ.
TOEIC: Μέγιστο δυνατό score: 990
Score: 405+
Α.Σ.Ε.Π.: Μέτρια Γνώση (Επίπεδο Β1)=Cambridge PET=Michigan BCCE
Score: 505+
Α.Σ.Ε.Π.: Καλή Γνώση (Επίπεδο Β2)=Cambridge FCE=Michigan ECCE
Score: 785+
Α.Σ.Ε.Π.: Πολύ Καλή Γνώση (Επίπεδο C1)=Cambridge CAE=Michigan ALCE
 
Q & A

Αποτελεί προσόν για εξεύρεση εργασίας, ανέλιξη ή κατάληψη συγκεκριμένης θέσης, ιδιαίτερα στο Δημόσιο, αλλά και γενικότερα στην αγορά εργασίας. Επιδιώκεται να αποτελέσει τεκμήριο για τη γνώση της ξένης γλώσσας που απαιτείται για σπουδές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση εντός ή εκτός Ελλάδας.
 
Είναι το μοναδικό σύστημα πιστοποίησης γλωσσομάθειας στην Ελλάδα;
Αναγνωρίζεται το ΚΠΓ στην Ελλάδα ως ισότιμο με άλλα διεθνή πιστοποιητικά;
Αναγνωρίζεται το ΚΠΓ στο εξωτερικό ως ισότιμο με άλλα διεθνή πιστοποιητικά;
Ποιες άλλες ενέργειες έχει προβλέψει το σύστημα για τη διεθνή αναγνώρισή του;
Έχει το ΚΠΓ κοινά στοιχεία με άλλα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας;
Ποιο το βασικό «πλεονέκτημα» του ΚΠΓ έναντι άλλων συστημάτων αξιολόγησης;
Ποια χαρακτηριστικά του ΚΠΓ το διακρίνουν από άλλα συστήματα;

Φροντιστήρια  Ξένων Γλωσσών & Πληροφορικής
Υψηλάντου 46, Λάρισα
Τηλ: 2410551060 Κιν: 6942551845